تهیه اسناد مناقصات و ارائه پیشنهاد قیمت

خلاصه

برخی پروژه های انجام شده

 

1- تهیه اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت پروژه پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان دماوند  ..شرکت البرز کومه

2- پیشنهاد قیمت و تنظیم اسناد مناقصه احداث مرکز ساختمان پزشکی قانونی ساری و ایلام و بجنورد و شهرکرد شامل چهار مورد مناقصه شرکت روئین سازه تهران

3- تهیه اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت پروژه فرهـنگسرای ترافیکی شهرداری منطقه 18 شرکت البرز کومه

4- تهیه اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت پروژه احداث سایت پتروشیمی غدیر شرکت البرز کومه

 

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

مهمترین خدمات قابل ارائه در خصوص مناقصات

 

1- پیش ارزیابی و بررسی و تنظیم فرمها و جداول مورد درخواست در اسناد پیش ارزیابی و تهیه کامل مدارک مربوطه در جهت کسب حداکثر امتیاز ممکن
2- برآورد هزینه ها و پیشنهاد قیمت بر اساس بخشنامه های 102/5453-54/4951 و 100/76574 و و آنالیز پلوس یا مینوس جهت ارائه پیشنهاد قیمت با توجه به آخرین تغییرات در قیمت مصالح و دستمزدها
3- تهیه و تنظیم پاکات مناقصات به انضمام ارائه برنامه زمانبندی اولیه در سطح 6 منضم به اسناد ارائه شده و جمع بندی فرمها و موارد مورد نیاز
4- تهیه و تنـظیم و راهبری و پیاده سـازی مناقصات و اجرای تمامی بخشهای مناقصات منطبق بر دستورالعملهای صادره از زمان تهیه اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و شرکت در جلسات بازگشائی پاکات و دفاع از آنالیزها


لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط