درباره ما

درباره ما

گروه مهندسی پرتو برآورد
 

با توجه به حجم چشمگیر فعایتهای مرتبط با شرکت های ساختمانی و تنوع تخصصهای مورد نیاز همکاری با گروههای مهندسی جهت خرید خدمات به صورت پروژه ای تنها چاره پیـش رو بـرای اجـرای هـرچـه بهتر فعالـیتها و البته با هزینـه کمتر خـواهـد بود. گروه مهنـــــدسی پرتو برآورد در سال 1386 با هدف بررسی و بازنگری سیستمـهای مدیـریت دفـاتر فنی چند شـرکت زیــر مجموعـه تشـکیل گردید.فعالیتهای این گـروه مـهندسی بـا رونـد قبـلی و بـا پـروژه هـای مـــطالعاتی و طراحی ادامـه پیـدا کـرد و بـا توجـه بـه جـهت گـیری شـرکت بـه سمت مدیریت و راهبـری دفـاتـر فـنـی عـمـلا" وارد فاز پیمان و مدیریت دفاتر فنی شد. از آن زمـان با تـوسعه حـجـم انـتـظـارات از گـروه و به فـراخـور افـزایـش و حجم پروژه ها نسبت به اسـتخدام تخصصـهای مـربوطه اقـدام گردید و در حال حاضر این گروه مـهنـدسی با دارابـودن تـجربه مرتبط و به صورت همزمـان خـدمات متـعـددی را به شـرکتـهای ساخـتمانی در قالب فعالیتهای پروژه ای ارائه مینـماید.