بازخوانی یک پرونده

در یک پرونده، سنگ نما سقوط می‌کند. ناظر در گزارش خود در مراحل نازک کاری نوشته بود که برخی از سنگ‌های نما اسکوپ نشده ولی خلاف دارد را علامت نزده بود. قاضی ناظر را در کارشناسی یک نفره تبرئه می‌کند اما به دنبال اعتراض و تشکیل جلسه دادرسی قاضی نماینده شهرداری و سایر اصحاب دعوا را به دادگاه فرا میخواند. نماینده شهرداری می‌گوید که ناظر در گزارش خود خلاف دارد را علامت نزده است و به این طریق طرح اشکال میکند. ناظر اظهار میکند که این یک تخلف انتظامی است و نه یک جرم قضایی ! و در یک جمله خبری عدم اسکوپ سنگ نما اعلام شده است. در ادامه نماینده شهرداری گزارش اتمام عملیات ساختمان را ارائه میکند که در آن ناظر نوشته که کلیه عملیات ساختمان به اتمام رسیده و استدلال میکند که از نظر ناظر، اسکوپ سنگ نما مورد تایید بوده است. 
ناظر عنوان میکند که من اعلام کرده‌ام که عملیات به پایان رسیده ولی هیچ جایی نگفته¬ام که سنگ نما اسکوپ شده است. من بر اساس محکمات گفته¬ام و صراحتا" گفته‌ام که سنگ نما اسکوپ نشده است. ناظر عنوان میکند که من محکمات ارائه می‌دهم ولی نماینده شهرداری تشابهات ارائه میکند. محکمات آن است که من قاطعانه گفته‌ام که سنگ نما اسکوپ نشده ولی ایشان به استناد به علامت خلاف ندارد می‌خواهد محکمات را مختوش کند. فرق بین محکمات و متشابهات و متزلزات مشخص است.



نماینده شهرداری برگه اتمام عملیات ساختمانی را رو می‌کند که ناظر نوشته و تعهد کرده که ساختمان مطابق ضوابط و مقررات ملی اجراء شده و هر گونه نقص فنی را ضمانت می‌کند.
ناظر می‌گوید مطابق مقررات ملی ساختمان اجراء شده و من هم گواهی کرده‌ام اما در هر گزارش هم گفته بودم که سنگ نما اسکوپ نشده و مطابق تبصره ۷ ماده 100 مامورین محترم شهرداری موظف هستند بازدید کنند و گزارشات مهندس ناظر را بخوانند. من کجا نوشته بودم که اسکوپ شده. پس شهرداری هم به تکلیف خود عمل نکرده است. در عین حال بر اساس ماده ۶۹۱ قانون مدنی "ضمان ما لم یجب باطل است" . این دین هنوز سببش ایجاد نشده پس این دین باطل است. شهرداری ای تعهد را گرفته ولی این تعهد باطل است. در نهایت با توجه به این دفاعیات در رای بدوی و دادگاه تجدید نظر مجددا" ناظر تبرئه می‌شود.

نتیجه گیری

1-    اگر ناظر در ساختمان عیب یا نقصی مشاهده کرد نباید پایانکار بدهد و برگه سبز امضاء کند تا آن ایراد رفع گردد. ناظر در مورد اخیر نباید برگه سبز میداد تا مالک سنگ‌ها را پیچ و رول پلاک کند.
2-    اگر ناظر خلافی مشاهده کرد باید به مالک بگوید تا آن خلاف را رفع کند و در ادامه حتی اگر مالک آن ایراد را رفع کرد نباید رفع تخلف را گزارش کند! در مورد اخیر حتی اگر مالک تمامی سنگ¬ها را پیچ و رول پلاک میکرد، ناظر نمیبایست در گزارش خود بنویسد که استحکام سنگ نما مورد تایید است و فقط دو خط بنویسد که مالک سنگ‌های نما را پیچ و رول پلاک کرده است.